Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides11.jpg
 • slides1.jpg
 • slides12.jpg
 • slides17.jpg
 • slides3.jpg
 • slides5.jpg
 • slides2.jpg
 • slides14.jpg
 • slides13.jpg
 • slides16.jpg
 • slides6.jpg
 • slides8.jpg
 • slides10.jpg
 • slides9.jpg
 • slides4.jpg
 • slides7.jpg
 • slides15.jpg

Lesní hospodářství

Email Tisk PDF

tree-iconObecní lesy Božanov:

Obec Božanov hospodaří od roku 1992 na cca 60-ti hektarech lesní půdy, které jí byly vydány na základě zákona ČNR č. 172/1991 Sb.Od roku 2005 dle vlastního Lesního hospodářského plánu pro Lesní hospodářský celek Božanov. Obec je stoprocentním vlastníkem obhospodařovaného lesa. Majetek je obhospodařován v přímé správě. Je rozložen ve třech celcích: Punarův les, Písník a Úzká stráň. Všechny tři celky leží v katastru obce, na úpatí Broumovských stěn.

Lesy obce jsou tvořeny z 82% jehličnatými dřevinami ( smrk, borovice, jedle, modřín, douglaska ) a z 18% listnatými dřevinami ( buk, dub, lípa, bříza, javor, topol ). Způsoby hospodaření v lese jsou plně v souladu s moderními trendy lesního hospodářství. V maximální míře je na vhodných stanovištích využíváno přirozené obnovy, do obnovovaných lesních porostů po těžbě dřeva se vnáší meliorační (buk, jedle, javor, lípa) a zpevňující ( modřín ) lesní dřeviny.

V lesích obce žije bezpočet druhů lesní zvěře a ptactva v ptačí oblasti Broumovsko. Výrazná jižní expozice části majetku ve Studené vodě se zvláště v zimních a jarních měsících stává útočištěm srnčí, černé a na přechodnou dobu i jelení zvěře.

Prodej dřevní hmoty, pěstební činnost (úklid klestu, zalesňování, ožínání, výchova mladých lesních porostů ) část těžební činnosti a výkon odborného lesního hospodáře zajišťuje obec ve vlastní režii. Na část prací spojených s těžbou dřeva a odvozem odběratelům jsou najímány lesnické firmy z regionu. Nemalou měrou přispívají svou prací k rozvoji obecního lesa i zájmové spolky působící v obci. Hasiči, myslivci a sportovci.

Majetek neslouží jen jako zdroj trvalých příjmů pro chod obce, ale je též nedílnou součástí kulturního dění v obci, dotváří estetickou tvář krajiny a slouží k rekreaci nejen občanů ale i četných turistů, kteří obcí procházejí po značených turistických trasách, nebo projíždějí na kolech po značených cyklostezkách.

Rozloha lesa se postupně zvětšuje jak nákupem drobných lesních pozemků bezprostředně sousedících s obecním lesním majetkem, tak i postupným zalesňováním zemědělských půd navrácených obci, jejichž zemědělské využití je dlouhodobě problematické. Hospodaření v lesích je v některých činnostech podporováno dotačními tituly Královehradeckého kraje a dotačními tituly Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Ty v mnoha případech pomáhají obci zvládat zvýšené finanční nároky spojené s hospodařením na lesním majetku obce.